Καταστατικό

Άρθρο 1ο Ίδρυση σωματείου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ, ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ…………………………………………………..1
Άρθρο 2ο Ο χαρακτήρας του Συλλόγου και οι επιμέρους σκοποί του…………………….1
Άρθρο 3ο Μέσα επίτευξης των σκοπών του Συλλόγου…………………………………………………..2
Άρθρο 4ο Ανεξαρτησία του Συλλόγου από κρατικούς και κομματικούς φορείς……………………………………………………………………………………………………..3
Άρθρο 5ο Η σφραγίδα του Συλλόγου………………………………………………………….3
Άρθρο 6ο Τα μέλη του Συλλόγου…………………………………………………………………………..………..3
Άρθρο 7ο Τα επίτιμα μέλη του Συλλόγου………………………………………………….……………5
Άρθρο 8ο Τα τακτικά μέλη του Συλλόγου……………………………………….…………………5
Άρθρο 9ο Προϋποθέσεις για την προσχώρηση νέων μελών…………………………….……………5
Άρθρο 10ο Αποχώρηση μέλους από τον Σύλλογο…………………………………………….………………6
Άρθρο 11ο Δικαιώματα μελών……………………………………………………………………………………………6
Άρθρο 12ο Υποχρεώσεις μελών……………………………………………………………..…………………….7
Άρθρο 13ο Πειθαρχικές ποινές……………………………………………………………………………………7
Άρθρο 14ο Οι πόροι του Συλλόγου…………………………………………………………..……..8
Άρθρο 15ο Βιβλία του Συλλόγου…………………………………………………………..……………………8
Άρθρο 16ο Όργανα διοίκησης, αντιπροσώπευσης και ελέγχου………………….……………9
-Υπεύθυνος Δημοσίων σχέσεων………………………………………………….……………………9
–Υπεύθυνος Οικονομικών Λειτουργιών…………………………………………..…………………10
–Αναπληρωτής υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων και Αναπληρωτής Οικονομικών Λειτουργιών……………………………………………………………………………………10
Άρθρο 17ο Γενική Συνέλευση………………………………………………………..…………………………11
Άρθρο 18ο Διοικητικό Συμβούλιο………………………………………………..…………………………14
Άρθρο 19ο Ελεγκτική Επιτροπή…………………………………………………………..…………………………16
Άρθρο 20ο Εφορευτική Επιτροπή……………………………………………………….……………………17
Άρθρο 21ο Γενικές Αρχαιρεσίες-Εκλογές…………………………………………..…………………………18
Άρθρο 22ο Σύστημα εκλογής των μελών των καταστατικών οργάνων του σωματείου………………………………………………………………………………20
Άρθρο 23ο Εκλογή των υπευθύνων δημοσίων σχέσεων και οικονομικών λειτουργιών…………………………………………………………………21
Άρθρο 24ο Καθήκοντα και αρμοδιότητες του Δ.Σ…………………………………………………………23
Άρθρο 25ο Καθήκοντα Προέδρου……………………………………………………………………23
Άρθρο 26ο Καθήκοντα αντιπροέδρου…………………………………………………………….24
Άρθρο 27ο Καθήκοντα Γενικού Γραμματέα…………………………………………………24
Άρθρο 28ο Καθήκοντα ταμία………………………………………………………….…………………………24
Άρθρο 29ο Διάλυση του Συλλόγου-τροποποίηση του καταστατικού………………..25
Άρθρο 30ο Εκκαθάριση……………………………………………………………………………………..25
Άρθρο 31ο Τύχη της περιουσίας………………………………………………………………………..26
Άρθρο 32ο Εσωτερικό κανονισμός……………………………………………………………………26
Άρθρο 33ο Γενικές διατάξεις……………………………………………………………………………26
Βεβαίωση προέδρου του δικαστηρίου-πρωτοδικείου Κοζάνης…………………..27

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ – ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Του Σωματείου υπό την επωνυμία

«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ,  ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ .

Άρθρο 1ο

Ιδρύεται σωματείο υπό την επωνυμία «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ,  ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ  ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ   » με έδρα την Πτολεμαΐδα.

Άρθρο 2ο

Ο σύλλογος είναι μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, προσφέρει κοινωνικό έργο στα άτομα με αναπηρία και σκοπεύει:

α) Στην υλική και ηθική προστασία ή αρωγή σε άτομα ή ομάδες ατόμων που βρίσκονται μόνιμα ή πρόσκαιρα σε κατάσταση αποδεδειγμένης ανάγκης.

β) Στην διάδοση και την προβολή του σύγχρονου προβληματισμού γύρω από το άτομο με αναπηρία.

γ) Να συνενώσει και να κατευθύνει τις προσπάθειες των γονέων, κηδεμόνων και των φίλων σε κάθε συλλογική ενέργεια που προωθεί και επιλύει προβλήματα του χώρου της ειδικής αγωγής και θεραπείας, στην πόλη μας αλλά και στο πανελλήνιο.

δ) Να διεκδικήσει και να προωθήσει στο άμεσο μέλλον, την δημιουργία χώρων θεραπείας, εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας, καθώς             και την ίδρυση μονά-δων Επαγγελματικής Αποκατάστασης και αυτόνομης διαβίωσης στην επαρχία μας, μέσα από δημόσιους και κοινωνικούς φορείς.

ε) Να συνεργάζεται με επιστημονικούς οργανισμούς και οργανώσεις, με συλλόγους και συνδέσμους που έχουν ανάλογο σκοπό και αντικείμενο, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

στ) Να συμμετέχει σε Ομοσπονδίες και Οργανώσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού, όπου κρίνει συμφερότερο, για να συμβάλει όσο μπορεί περισσότερο και σε ευρύτερη κλίμακα.

Άρθρο 3ο

Την πραγμάτωση των παραπάνω σκοπών ο σύλλογος επιδιώκει:

α) Με την διάδοση του προβληματισμού για τα άτομα με αναπηρία, στην περιφέρεια μας, κάνοντας χρήση των τοπικών, μέσων μαζικής ενημέρωσης (εφημερίδες, ραδιόφωνο, τηλεόραση) και μέσα από εκδηλώσεις πολιτιστικού και ψυχαγωγικού χαρακτήρα.

β) Με το απευθύνεται στις διοικητικές και άλλες αρχές για κάθε ζήτημα που χρειάζεται λύση και επέμβαση από την Πολιτεία.

γ) Με το να συνεργάζεται με την τοπική αυτοδιοίκηση, τους φορείς κοινωνικής πολιτικής (Πρόνοια, ΟΑΕΔ, κλπ), τις Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, κλπ), τις συνεταιριστικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις, όπως και κάθε χώρο κοινωνικής ανθρώπινης δραστηριότητας, για να αποκτηθούν οι απαραίτητοι εκείνοι πολιτειακοί και κοινωνικοί αρωγοί και συμπαραστάτες της προσπάθειάς μας.

δ) Με την οργάνωση και συμμετοχή σε διαλέξεις, συζητήσεις, επιμορφωτικά σεμινάρια και συνέδρια, για την διάδοση και την καλλιέργεια του σύγχρονου προβληματισμού γύρω από το άτομο με αναπηρία.

ε) Με την δημιουργία αναγνωστηρίων, βιβλιοθηκών, εντευκτηρίων κλπ, καθώς και με την έκδοση ειδικού ενημερωτικού εντύπου.

στ) Με την καθιέρωση ηθικού – τιμητικού επαίνου σε άτομα που προσέφεραν υλικά και πνευματικά, είτε από την θέση κρατικού λειτουργού για την συνειδητή και πέρα από τις καθαρά υπηρεσιακές υποχρεώσεις, βοήθεια για την προώθηση των προβλημάτων μας.

ζ) Με την οργάνωση συνεστιάσεων για τα μέλη και τους φίλους, καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, εκδρομών, χορών, κλπ.

η) Με την συγκρότηση ειδικών επιτροπών και συμβουλίων, βοηθητικών του έργου της διοίκησης του συλλόγου.

Άρθρο 4ο

Ο σύλλογος διοικείται και αποφασίζει για την δράση του, σε απόλυτη ανεξαρτησία από κάθε κρατικό ή κομματικό φορέα. Έχει το δικαίωμα να απαντάει θετικά ή αρνητικά σε προτάσεις, εισηγήσεις και θέσεις άλλων φορέων, με γνώμονα πάντοτε τα γενικότερα συμφέροντα των παιδιών με αναπηρία. (Π..μ..Α.)

Άρθρο 5ο

Σφραγίδα

Ο σύλλογος στα έγγραφά του χρησιμοποιεί ιδιαίτερα σφραγίδα. Η σφραγίδα του συλλόγου είναι κυκλική με την αναγραφή της επωνυμίας περιμετρικώς στο εσωτερικό μέρος και στο κενό το έτος ιδρύσεως.

Άρθρο 6ο

Μέλη.

Μέλη του συλλόγου μπορούν να είναι οι γονείς και οι κηδεμόνες των παιδιών με αναπηρία (Π. μ..Α.), που κατοικούν στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας.  Η ιδιότητα του μέλους δεν επιδέχεται αντιπροσώπευση, δεν μεταβιβάζεται και δεν κληρονομείται.

Η ιδιότητα του γονιού διατηρείται δια βίου, ακόμα και σε περίπτωση που το παιδί αποβιώσει.
Ακόμη μέλη του Συλλόγου μπορούν να γίνουν και  φίλοι των παιδιών με αναπηρία δηλαδή κάθε πρόσωπο που μπορεί να συμβάλλει στους σκοπούς του Σωματείου και να βοηθήσει στην πραγμάτωση των σκοπών του. Οι «φίλοι» δεν επιβαρύνονται με καταβολή τακτικής ετήσιας χρηματικής συνδρομής. Οι «φίλοι» συμμετέχουν στις γενικές συνελεύσεις του Συλλόγου, μπορούν να εκφράζουν την γνώμη τους, αλλά στερούνται δικαίωμα ψήφου.

Τα παραπάνω άτομα (Φίλοι) εγγράφονται ως μέλη του Σωματείου μετά από αίτησή τους ( συμπληρώνουν στο Σύλλογο την αίτηση που ισχύει στη Ευρωπαϊκή Ένωση), που εγκρίνει το Δ.Σ. στην πρώτη συνεδρίασή του μετά την υποβολή της αίτησης. Ο αριθμός των Φίλων δεν μπορεί να ξεπερνά τον εκάστοτε συνολικό αριθμό των τακτικών μελών του Συλλόγου.

Αν το Δ.Σ απορρίψει την αίτηση ή μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της δεν γνωστοποιήσει την απόφασή του για αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης στον αιτούντα, αυτός έχει δικαίωμα να προσφύγει στην Γεν. Συνέλευση του Συλλόγου στην πρώτη σύγκληση της μετά την απόρριψη της αίτησης. Η Γεν. Συνέλευση αποφασίζει αμετάκλητα για την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησης.

Φίλος που επιδεικνύει ανάρμοστη ή αντικαταστατική συμπεριφορά ή δεν μετέχει στις εκδηλώσεις και στα καλέσματα του Συλλόγου επί τρεις συνεχόμενες φορές διαγράφεται με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ.

Τα μέλη διακρίνονται σε επίτιμα και τακτικά.

Τα επίτιμα μέλη και οι «Φίλοι» δεν ασκούν διοίκηση και εγγράφονται σε χωριστά μητρώα μελών.

 

Άρθρο 7ο

Επίτιμα μέλη

Επίτιμα μέλη μπορούν να ανακηρυχθούν πρόσωπα, αδιάκριτα από το φύλο τους, την εθνικότητά τους ή το επάγγελμά τους, που με την δράση τους προσέφεραν υπηρεσίες στο πρόβλημα των παιδιών με αναπηρία και την θεραπεία τους.

Τα επίτιμα μέλη ανακηρύσσονται με την αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ. με την ίδια δε απόφαση απονέμεται στο επίτιμο μέλος και το οικείο δίπλωμα.

Τα επίτιμα μέλη δεν έχουν δικαίωμα ούτε να εκλέγουν ούτε να εκλέγονται σαν μέλη του Δ.Σ., ούτε βεβαίως είναι υπόχρεα σε οποιαδήποτε οικονομική  επιβάρυνση.

Άρθρο 8ο

Τακτικά μέλη

Στις Γενικές Συνελεύσεις του συλλόγου δικαίωμα να εκλέγουν και να εκλέγονται έχουν μόνο τα τακτικά μέλη, τα οικονομικά εντάξει μέχρι και πριν την έναρξη της Γ.Σ. και εφόσον έχουν συμπληρώσει δύο μήνες από την εγγραφή τους στο σύλλογο.

Άρθρο 9ο

Προσχώρηση νέων μελών.

Για την προσχώρηση μέλους στον σύλλογο απαιτείται:

α) Έγγραφη αίτηση.

β) Υπεύθυνη δήλωση αν αποτελεί ή όχι μέλος και άλλης πρωτοβάθμιας οργάνωσης, και αν αποτελεί σε ποιά.

Γ) Να καταβάλλει άπαξ το ποσό των τριάντα (30) ευρώ, ως δικαίωμα εγγραφής

Το Δ.Σ. αφού εξετάσει την αίτηση, εγκρίνει ή απορρίπτει αυτήν και την απόφαση του την γνωστοποιεί στον ενδιαφερόμενο, μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της αίτησης. Δεν μπορεί να απορρίψει την αίτηση παρά μόνο για σπουδαίο λόγο που πρέπει να αναφέρεται στην απόφασή του.

Υποψήφιο μέλος που απορρίφθηκε η αίτησή του για εγγραφή, μπορεί να προσφύγει στην πρώτη Γ.Σ. η οποία αποφασίζει οριστικά για το θέμα.

Άρθρο 10ο

Αποχώρηση μέλους

Η αποχώρηση κάθε μέλους είναι ελεύθερη. Γίνεται εγγράφως, κατατίθεται ιδιοχείρως ή με την εξουσιοδότηση δεόντως επικυρωμένη. Το παραιτούμενο μέλος ευθύνεται εις την καταβολή των συνδρομών ολόκληρου του λογιστικού έτους και η ισχύς της παραιτήσεως άρχεται από το τέλος του έτους καθ’ ό παραιτείται.

Άρθρο 11ο

Δικαιώματα μελών

Τα μέλη που αποτελούν την δύναμη του συλλόγου εφ’ όσον τηρούν το παρόν καταστατικό και είναι οικονομικά εντάξει με τις συνδρομές τους, έχουν ίσα δικαιώματα. Ειδικότερα έχουν δικαίωμα:

α) Να συμμετέχουν στις Γ.Σ., εκφράζοντας ελεύθερα τις απόψεις τους.

β) Να ασκούν δια μέσου της Γ.Σ., έλεγχο στην διοίκηση και να αξιώνουν την εφαρμογή των αποφάσεων των Γ.Σ.

γ) Να εκλέγουν μέσω της Γ.Σ. τα όργανα διοίκησης του συλλόγου.

Άρθρο 12ο

Υποχρεώσεις μελών

Τα μέλη είναι υποχρεωμένα να τηρούν το παρόν καταστατικό, να ακολουθούν τις αποφάσεις των Γ.Σ. και να τακτοποιούν έγκαιρα τις οικονομικές τους υποχρεώσεις απέναντι στον σύλλογο, σύμφωνα με το σύστημα είσπραξης που υποδεικνύεται από την διοίκηση. Η καθυστέρηση των συνδρομών στερεί το μέλος από τα δικαιώματά του.

Η ετήσια συνδρομή ορίζεται στο ποσό των είκοσι (20) ευρώ. Το ποσό αυτό καθώς και το ποσό της εγγραφής στο Σύλλογο μπορεί να αυξομειώνεται με απόφαση της Γ. Σ.

Άρθρο 13ο

Πειθαρχικές ποινές

Η διοίκηση του συλλόγου μπορεί να επιβάλει με απόφασή της, στα μέλη του την πειθαρχική ποινή της επίπληξης και σύστασης και προσωρινής αποβολής από το σύλλογο μέχρι ένα έτος, όταν παραβαίνουν το παρόν καταστατικό. Η πειθαρχική ποινή της διαγραφής επιβάλλεται μετά από απόφαση του Δ.Σ. στα μέλη που καθυστερούν τις συνδρομές τους αδικαιολόγητα πάνω από ένα χρόνο ή προβαίνουν σε πράξεις που είναι αντίθετες προς τους σκοπούς του συλλόγου, καθώς και όταν απουσιάζουν .

Η διαδικασία λήψεως αποφάσεων από το Δ.Σ. για επιβολή πειθαρχικής ποινής  γίνεται μετά από κλήση, με αποδεικτικό επίδοσης προς απολογία του μέλους. Αν δεν εμφανιστεί το μέλος, το Δ.Σ. προχωρεί στην επιβολή της ποινής και άνευ προηγούμενης απολογίας.

Τα μέλη που διαγράφηκαν για τους παραπάνω λόγους μπορούν να προσφύγουν στην πρώτη τακτική ή έκτακτη Γ.Σ. ζητώντας την ανάκληση της διαγραφής τους. Η Γ.Σ. εξετάζοντας όλα τα στοιχεία αποφασίζει οριστικά για το θέμα. Στη Γ.Σ. καλούνται υποχρεωτικά και τα μέλη που διαγράφηκαν. Αν η Γ.Σ. δεν εγκρίνει τις παραπάνω διαγραφές, αυτές θεωρούνται άκυρες.

Άρθρο 14ο

Πόροι

Πόρους του συλλόγου αποτελούν:

Α) Το δικαίωμα εγγραφής μέλους

Β) Η συνδρομή του που θα ορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. και θα εγκρίνεται από τη Γ.Σ.

Γ) Οι προτεινόμενες από το Δ.Σ. έκτακτες εισφορές λόγω ειδικών αναγκών του συλλόγου, εγκρινόμενες από την Γ.Σ.

Δ) Τα έσοδα, τόκοι, πρόσοδοι κλπ από την περιουσία του συλλόγου.

Ε) Οι δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες ή άλλες οικονομικές παροχές που γίνονται προς τον σύλλογο χωρίς όρους δέσμευσης του.

ΣΤ) Παροχές του Δημοσίου και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή φυσικών προσώπων. Οι ως άνω παροχές, δωρεές και επιχορηγήσεις γίνονται πάντοτε επώνυμα.

Ζ) Τα έσοδα που προέρχονται από πολιτιστικές εκδηλώσεις, συνεστιάσεις, χορούς, συνέδρια κτλ.

Άρθρο 15ο

Βιβλία του συλλόγου

Ο σύλλογος τηρεί τα ακόλουθα βιβλία που αριθμούνται και θεωρούνται από τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου της έδρας, πριν αρχίσουν να χρησιμοποιούνται.

Α) Μητρώο μελών, όπου αναγράφονται οι εγγραφές και διαγραφές των μελών.

Β) Πρακτικό συνεδριάσεων Γ.Σ.

Γ) Πρακτικό συνεδριάσεων Δ.Σ.

Δ) Ταμείου, όπου καταχωρούνται κατά κανονική σειρά όλες οι εισπράξεις και οι πληρωμές. Τα γραμμάτια εισπράξεων αριθμούνται και θεωρούνται από την ελεγκτική επιτροπή, πριν από την χρησιμοποίηση τους.

Ε) Περιουσίας, όπου καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του συλλόγου.

ΣΤ) στ) πρωτόκολλο αλληλογραφίας

Άρθρο 16ο

Όργανα διοίκησης, αντιπροσώπευσης και ελέγχου

Όργανα του συλλόγου είναι:

Α) Η Γ.Σ. των τακτικών μελών, των οικονομικά εντάξει, που αποτελεί και το κυρίαρχο και αποφασιστικό όργανο.

Β) Το πενταμελές (5) Δ.Σ.

Γ) Η τριμελής (3) ελεγκτική επιτροπή

Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων:

Προκειμένου να ευαισθητοποιηθεί η κοινωνία σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα Άτομα με Αναπηρίες στην άσκηση των δικαιωμάτων τους και τον αγώνα τους για μία αξιοπρεπή διαβίωση στην κοινωνία, ορίζεται θέση υπευθύνου  δημοσίων σχέσεων

Ο Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων μερινά: 1)για τις επαφές του Συλλόγου με ομοειδείς ή/και παρεμφερείς Οργανώσεις του εσωτερικού και του εξωτερικού

2) για τη διοργάνωση από τον σύλλογο εκστρατειών ενημέρωσης της ελληνικής κοινωνίας για τα θέματα των Ατόμων με Αναπηρία, για την προώθηση της αρχής ότι η αναπηρία είναι μέρος της ανθρώπινης ποικιλομορφίας, για την εμπέδωση στη συνείδηση των πολιτών ότι η αναπηρία είναι υπόθεση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για τη δημιουργία θετικών στάσεων των πολιτών απέναντι σε αυτά τα θέματα.

3)για τη συνεχή ενημέρωση της κοινής γνώμης για τα θέματα των Ατόμων με Αναπηρία και τις εθνικές και διεθνείς εξελίξεις γύρω από τα θέματα αυτά με την έκδοση περιοδικού και άλλων εντύπων ενημερωτικού χαρακτήρα, τη διοργάνωση επιστημονικών, ενημερωτικών, ψυχαγωγικών και κάθε άλλης μορφής εκδηλώσεων προς το σκοπό αυτό.

4)Το σεβασμό της διαφορετικότητας και την αποδοχή των Ατόμων με Αναπηρία ως τμήματος της ανθρώπινης ποικιλομορφίας, της ισότητας των ευκαιριών, των εξελισσόμενων ικανοτήτων των Ατόμων με Αναπηρία και το δικαίωμά τους να διατηρήσουν την ταυτότητά τους με κάθε νόμιμο μέσο και ενέργεια, καθώς και την ανάληψη πρωτοβουλιών προκειμένου να αναγνωριστεί το δικαίωμα των Ατόμων με Αναπηρία στην αυτοδιάθεση, στην πλήρη συμμετοχή τους στην κοινωνική ζωή της χώρας με την προώθηση της πλήρους χειραφέτησης τους.

5)Την εξάλειψη των διακρίσεων και προκαταλήψεων που αφορούν τα Άτομα με Αναπηρία, ανεξάρτητα από φύλο, ηλικία, θρησκεία, καταγωγή κλπ σε όλους τους τομείς της ζωής τους (Άρθρο 8, της Διεθνούς Σύμβασης των Δικαιωμάτων των ΑμεΑ του ΟΗΕ).

6)Την προσπάθεια για βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των Ατόμων με Αναπηρία και τον εκσυγχρονισμό και απλοποίηση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου στη χώρα μας.  Την ένταξη της διάστασης της αναπηρίας σε όλους του νόμους, διατάξεις, μηχανισμούς προστασίας των συμφερόντων των πολιτών, για την διασφάλιση των ανθρωπίνων και κοινωνικών δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία

Υπεύθυνος Οικονομικών Λειτουργιών

Ο Υπεύθυνος Οικονομικών Λειτουργιών μεριμνά σε συνεργασία με τον Πρόεδρο και τον Ταμία για την σωστή τήρηση των βιβλίων του Συλλόγου και την  εξεύρεση πόρων για την εξυπηρέτηση των σκοπών του Συλλόγου, με τη μορφή δωρεών, χορηγιών  κλπ και τις δυνατότητες χρηματοδότησης που προέρχονται από τα Κοινοτικά Ταμεία ή από άλλες πηγές,

Αναπληρωτής υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων και Αναπληρωτής Οικονομικών Λειτουργιών

Όταν οι υπεύθυνοι απουσιάζουν ή κωλύονται στην άσκηση των αρμοδιοτήτων τους αναπληρώνουν οι δύο αναπληρωτές τους.

Οι αρμοδιότητες των υπευθύνων μπορούν να επανακαθορίζονται με ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ.

Οι παραπάνω υπεύθυνοι εκλέγονται από το μητρώο των Φίλων, κατόπιν πρότασης του Δ. Σ. ή με αυτοπρόταση ή με πρόταση του πενήντα συν ενός των Φίλων. Η θητεία τους είναι τριετής και η θέση τους είναι άμισθη.

Για την εκλογή τους εφαρμόζονται αναλογικά  όσα ισχύουν και για την εκλογή του Δ. Σ.

Οι δύο υπεύθυνοι συνεργάζονται μεταξύ τους για την προώθηση των σκοπών του Συλλόγου και ενημερώνουν όταν κρίνουν σκόπιμο το σώμα των Φίλων.

Συμμετέχουν στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., εκφράζουν την γνώμη τους, υποβάλλουν τις προτάσεις τους, αλλά στερούνται του δικαιώματος ψήφου και υποχρεούνται να εκτελούν τις αποφάσεις του Δ.Σ.

Άρθρο 17ο

Γενική Συνέλευση

Α- Αρμοδιότητα: Η Γ.Σ. των μελών αποτελεί το ανώτατο όργανο του συλλόγου και αποφασίζει για κάθε θέμα που δεν υπάγεται σύμφωνα με τον νόμο ή το καταστατικό στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου.

Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται τακτικά μεν μία φορά τον χρόνο στο πρώτο 6μηνο, έκτακτα δε όταν υπάρχει ανάγκη.

Όταν συγκροτείται κανονικά αντιπροσωπεύει όλα τα μέλη του Σωματείου και αποφασίζει έγκυρα για όλες τις υποθέσεις του.

Στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο πρόεδρος που ορίζεται από τα παρόντα μέλη στη Συνέλευση κατά την έναρξη των εργασιών της.

Μαζί με τον Πρόεδρο εκλέγονται ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας της Συνέλευσης.

Ο Πρόεδρος της Συνέλευσης διευθύνει τις εργασίες της, δίνει τον λόγο σε όσους τον ζητούν, τον αφαιρεί από τους παρεκτρεπόμενους ή από όσους αναφέρονται σε θέματα εκτός της ημερήσιας διάταξης και θέτει τα θέματα σε ψηφοφορία. Έχει το δικαίωμα να διακόπτει οποιαδήποτε συνεδρίαση είναι ιδιαίτερα θορυβώδης οπότε η Συνέλευση αυτή συνεχίζεται μετά παρέλευση δεκαπέντε (15) ακριβώς ημερών χωρίς νέα πρόσκληση στον ίδιο τόπο και χρόνο με οσαδήποτε παρόντα μέλη με όσα θέματα της ημερήσιας διάταξης δεν πρόλαβαν να συζητηθούν και να παρθούν αποφάσεις.

Τα πρακτικά της Γ.Σ. συντάσσονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γενικής Συνέλευσης ή από δύο πρακτικογράφους που εκλέγονται από την Γ.Σ., υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα  της Συνέλευσης, τον νομικό σύμβουλο, τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. Στο πρακτικό αυτό σημειώνονται και καταχωρούνται τα αποτελέσματα κάθε ψηφοφορίας που διενήργησε  η Εφορευτική Επιτροπή καθώς και οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Στην Τακτική Συνέλευση:

Α. Γίνεται λογοδοσία από το Δ.Σ. για το έτος που πέρασε και υποβάλλεται έκθεση πεπραγμένων του Δ.Σ. όπως και απολογισμός και ισολογισμός ταμείου και έγκριση αυτών.

Β. Υποβάλλεται από την Ε.Ε. έκθεση ελέγχου.

Γ. Υποβάλλεται και εγκρίνεται ο προϋπολογισμός για το τρέχον έτος.

Δ. Συζητούνται όσα άλλα θέματα περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη της πρόσκλησης.

Β- Σύγκληση: Η Γ.Σ. των μελών συγκαλείται με απόφαση και γραπτή πρόσκληση του Δ.Σ., το πολύ μέσα σε ένα τρίμηνο από την έναρξη του οικονομικού έτους.

Η γνωστοποίηση της Γ.Σ. πρέπει να γίνεται 10 μέρες τουλάχιστον πριν από την σύγκλησή της. Συγκαλείται επίσης όταν ορίζεται αυτό από το καταστατικό ή όταν επιβάλλεται από το συμφέρον του συλλόγου.

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Έκτακτη Γ.Σ. συγκαλείται όταν το Δ.Σ. την κρίνει αναγκαία ή υποβληθεί αίτηση υπογεγραμμένη από το 1/10 το λιγότερο των μελών που δεν έχουν ταμειακές εκκρεμότητες. Στην αίτηση πρέπει να αναφέρονται και τα προς συζήτηση θέματα οπότε το Δ.Σ. μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της αίτησης υποχρεούται να την συγκαλέσει.

Σε περίπτωση αμέλειάς τους να συγκαλέσουν την Συνέλευση, μπορούν οι αιτούντες να προσφύγουν στον Πρόεδρο Πρωτοδικών (άρθρο 96 ΑΚ).

Εφόσον όμως η Γ.Σ, κρίνει ότι τα θέματα για τα οποία συζητήθηκε με αίτηση μελών είναι αβάσιμα και έγιναν για κωλυσιεργία, δικαιούται να θεωρήσει την αίτηση σαν ανάρμοστη συμπεριφορά τους και να επιβάλλει σ’ αυτούς τα έξοδα της Συνέλευσης. Το αβάσιμο θέμα δεν μπορεί να υποβληθεί πάλι από τα ίδια πρόσωπα πριν από την παρέλευση 2ετίας.

Για την σύγκληση των Συνελεύσεων τα τακτικά μέλη ειδοποιούνται με έγγραφες ατομικές προσκλήσεις στις οποίες πρέπει να αναγράφονται η ημέρα, η ώρα, ο τόπος συγκέντρωσης και τα προς συζήτηση θέματα. Επίσης να αναφέρει ότι αν δεν υπάρξει απαρτία η συνέλευση θα πραγματοποιηθεί σε άλλη καθορισμένη ημερομηνία.

Αν η έγγραφη πρόσκληση απαιτεί χρόνο είναι δυνατή η πρόσκληση με τοιχοκόλληση στα γραφεία του Σωματείου  για ένα μήνα πριν την ημερομηνία της συνέλευσης ή η δημοσίευση της πρόσκλησης σε τοπική εφημερίδα τουλάχιστον για τρεις συνεχείς εβδομάδες πριν την ημερομηνία της Συνέλευσης.

Η ατομική πρόσκληση μπορεί να γίνει και με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση που θα δηλώσει στη γραμματεία του συλλόγου το μέλος του συλλόγου ή με γραπτό μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο του μέλους εφόσον δηλώσει ότι το επιθυμεί.

Θέμα που δεν αναγράφεται στις προσκλήσεις δεν μπορεί να συζητηθεί ούτε στις Έκτακτες Συνελεύσεις.

Γ- Απαρτία: Για να γίνει συζήτηση και να ληφθεί απόφαση απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του 1/4 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών στη Γ.Σ.. Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη συζήτηση, συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση επαναληπτική Γ.Σ. την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας. Σ’ αυτήν την περίπτωση υπάρχει απαρτία με όσα μέλη παρευρίσκονται. Σε περίπτωση αναγκαστικής αλλαγής χώρου και χρόνου τα μέλη πρέπει να ειδοποιούνται έγκαιρα. Κανένα άλλο θέμα δεν μπορεί να προστεθεί στην δεύτερη αυτή Συνέλευση.

Δ- Λήψη αποφάσεων: Οι αποφάσεις της Συνέλευσης λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Τα μέλη του Δ.Σ. και της Ε.Ε. στερούνται ψήφου όποτε η ψηφοφορία αφορά τα όργανα αυτά ύστερα από μομφή εναντίον τους.  Η ψηφοφορία είναι μυστική όταν αφορά αρχαιρεσίες, ζητήματα εμπιστοσύνης προς το Δ.Σ και την Ε.Ε., απαλλαγή του Δ.Σ. , της Ε.Ε. ή απλού μέλους από ατομικά και προσωπικά γενικά ζητήματα. Στη Γ.Σ. μπαίνουν για έγκριση και έλεγχο ο διοικητικός απολογισμός του Δ.Σ., ο οικονομικός απολογισμός του προηγούμενου χρόνου, η ανανέωση της εμπιστοσύνης, η έγκριση της λογοδοσίας, η έγκριση του προγραμματισμού και του οικονομικού προϋπολογισμού, επιβολή εκτάκτων εισφορών, τροποποίηση καταστατικού και άλλα θέματα, για τα οποία θα αποφάσιζε το Δ.Σ. ή η ίδια η Γ.Σ.

Η έγκριση απολογισμού και προϋπολογισμού και η ψήφιση άλλων θεμάτων γίνεται με ονομαστική κλήση, με ανάταση του χεριού ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο κρίνει η Γ.Σ., ποτέ όμως δια βοής.

Ψηφίσματα που κατατίθενται στο προεδρείο της Συνέλευσης μπορούν να συζητηθούν μετά τη λήξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Ε- Απαγόρευση εξουσιοδοτήσεων:  Απαγορεύεται η συμμετοχή στις συνελεύσεις και στις ψηφοφορίες με οποιουδήποτε είδους εξουσιοδότηση.

ΣΤ- Προσβολή αποφάσεων: Αίτηση για την αναγνώριση ακυρότητας αποφάσεων Γ.Σ., υποβάλλεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία 30 ημερών από τη λήψη της απόφασης στο Ειρηνοδικείο της περιφέρειας που εδρεύει ο σύλλογος. Η σχετική αίτηση υποβάλλεται από οποιοδήποτε μέλος που είναι ταμειακά τακτοποιημένο.

Άρθρο 18ο

Διοικητικό Συμβούλιο

Α. Το Σωματείο διοικείται από 5μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέγεται ανά τρία χρόνια μεταξύ των τακτικών μελών χωρίς ταμειακές εκκρεμότητες, και είναι εγγεγραμμένα σαν τακτικά μέλη 2 τουλάχιστον μήνες πριν από τις εκλογές.

Εκλογή του Δ.Σ. μπορεί να γίνει και πριν από τη συμπλήρωση της τριετίας,  όποτε παραστεί ανάγκη τέτοιας εκλογής, ιδιαίτερα ύστερα από παραίτηση της πλειοψηφίας των μελών ή πτώση μετά από καταψήφιση του Δ.Σ, σε πρόταση μομφής, οπότε υποχρεωτικά προκηρύσσονται  αρχαιρεσίες-εκλογές σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 και άλλων συναφών διατάξεων του παρόντος καταστατικού.

Μέσα σε δέκα (10) μέρες το αργότερο από την εκλογή του, το Δ.Σ. συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα ύστερα από πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος συμβούλου και αν αυτός κωλύεται ή αδυνατεί να το πράξει για οποιοδήποτε λόγο, από τον αμέσως επόμενο σύμβουλο με βάση τους σταυρούς προτίμησης.

Η διαδικασία αυτή επαναλαμβάνεται μέχρις ότου βρεθεί σύμβουλους που δεν έχει κώλυμα για σύγκληση του Δ.Σ.

Εκλέγει μεταξύ των 5 συμβούλων τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, Γενικό γραμματέα, τον  ταμία και τον αναπληρωτή ταμία.  Οι ιδιότητες του Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γενικού Γραμματέα ή Ταμία δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν στο ίδιο Πρόσωπο.

Σε περίπτωση μη συγκροτήσεως σε σώμα, συνέρχεται και πάλι εντός 10 ημερών από την λήξη της πρώτης προθεσμίας. Εάν και πάλι δεν επιτευχθεί η συγκρότηση του Δ.Σ. σε σώμα, η εφορευτική επιτροπή που διενήργησε τις τελευταίες αρχαιρεσίες συνέρχεται μέσα σε τρεις ημέρες και προκηρύσσει νέες. Μέχρι την εκλογή νέου Δ.Σ. το παλαιό ασχολείται με τις τρέχουσες λειτουργίες του Σωματείου.

Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής  (3) και αρχίζει πάντοτε από την επομένη των εκλογών.

Το Δ.Σ. θεωρείται ότι έχει συγκροτηθεί σε σώμα εάν καλυφθούν οι θέσεις του Προέδρου, , του Γενικού Γραμματέα, και του Ταμία.

Εκχώρηση των αρμοδιοτήτων του ΔΣ δεν επιτρέπεται.

Τα μέλη του Δ.Σ. είναι προσωπικά και αλληλέγγυα υπεύθυνα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το Καταστατικό, τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων και του Νόμου.

Δεν ευθύνονται εφόσον ήταν απόντα κατά την συγκεκριμένη συνεδρίαση ή ήσαν παρόντα μεν, αλλά διαφώνησαν και η διαφωνία τους βεβαιώνεται από τα πρακτικά. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του Προεδρεύοντος.

Το Δ.Σ. συνέρχεται τακτικά κάθε μήνα μετά από  πρόσκληση του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα, έκτακτα δε από τον Πρόεδρο όταν παραστεί ανάγκη ή όταν το ζητήσουν εγγράφως τρεις τουλάχιστον σύμβουλοι. Στην πρόσκληση αναγράφονται και τα θέματα της ημερησίας διάταξης.

Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντες τρεις τουλάχιστον σύμβουλοι, παρευρίσκεται δε απαραίτητα ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος. Οι αποφάσεις παίρνονται με πλειοψηφία των παρόντων.

Σε περίπτωση θανάτου, αποχώρησης ή αδικαιολόγητης σε τρεις συνεχείς τακτικές συνεδριάσεις αποχής μέλους του Δ.Σ., αντικαθίσταται οριστικά από τον αμέσως επόμενο σε σταυρούς προτίμησης σύμβουλο. Σε περίπτωση ισοψηφίας των αναπληρωματικών γίνεται μεταξύ τους κλήρωση.

Τα μέλη του Δ.Σ. είναι άμισθα και δεν δύνανται να συνάπτουν με τον σύλλογο συμβάσεις επαγόμενες την λήψη αμοιβής.

Σε περίπτωση ανάρμοστης ή αντικαταστατικής συμπεριφοράς των υπευθύνων Δημοσίων Σχέσεων ή Οικονομικών Λειτουργιών ή των Αναπληρωτών τους, το Δ.Σ. με ομόφωνη αιτιολογημένη απόφασή του μπορεί να τους παύσει και να ζητήσει από το σώμα των Φίλων να προχωρήσει στην εκλογή νέων υπευθύνων, σύμφωνα με όσα ισχύουν στο παρόν καταστατικό για τις αρχαιρεσίες.

Άρθρο 19ο

Ελεγκτική Επιτροπή

Η ελεγκτική επιτροπή αποτελείται από τρία τακτικά και δύο αναπληρωματικά μέλη. Εκλέγεται από τη Γ.Σ. με θητεία τριών ετών και με καθήκον την άσκηση ταμειακού και διαχειριστικού ελέγχου του Δ.Σ.. Η θητεία της ακολουθεί την θητεία του Δ.Σ.

Οι εκλογές τόσο για την ελεγκτική επιτροπή όσο και για το Δ.Σ. γίνονται ταυτόχρονα.

Η ελεγκτική επιτροπή υποβάλει σχετική έκθεση στην ετήσια τακτική Γ.Σ. ή σε έκτακτη αν το κρίνει απαραίτητο. Τα μέλη της ελεγκτικής επιτροπής δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα για την εφορευτική επιτροπή.

Άρθρο 20ο

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη τακτικών οργάνων (Δ.Σ. και Ε.Ε., αντιπροσώπων στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις και στην Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με αναπηρία (ΕΣΑμεΑ) καθώς και οποιαδήποτε μυστική ψηφοφορία για οποιοδήποτε θέμα, πραγματοποιούνται πάντοτε από 3μελή Εφορευτική Επιτροπή, που αποτελείται από τακτικά μέλη του Σωματείου που έχουν τα προσόντα  εκλογιμότητας και εκλέγονται από την Γενική Συνέλευση. Τα ίδια άτομα δεν μπορούν να είναι μέλη τακτικά ή αναπληρωματικά της Εφορευτικής Επιτροπής και να είναι υποψήφια για οποιοδήποτε καταστατικό όργανο του Σωματείου ή για τις θέσεις αντιπροσώπων αυτού στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις και την ΕΣΑμεΑ. Όταν πρόκειται για διεξαγωγή αρχαιρεσιών-εκλογών, τα τρία μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής εκλέγονται με ισάριθμα αναπληρωματικά τους από την τακτική Γενική Συνέλευση (απολογιστική του παλαιού Δ.Σ.) της λήξης της θητείας των καταστατικών οργάνων. Σε περίπτωση που προκηρυχθούν πρόωρες εκλογές μετά από υπερψήφιση μομφής σε έκτακτη Γ.Σ. τις εκλογές αυτές διεξάγει η ίδια Εφορευτική Επιτροπή που διενήργησε  τις παραπάνω ψηφοφορίες.

Η Εφορευτική Επιτροπή μετά τη συγκρότησή της σε σώμα, εκλέγει μεταξύ των μελών της τον Πρόεδρό της και επιμελείται και επιβλέπει την όλη διαδικασία πραγματοποίησης των αρχαιρεσιών και διεξάγει την ψηφοφορία και ανακηρύσσει τους επιτυχόντες και τους αναπληρωματικούς του.

Για την διεξαγωγή της ψηφοφορίας και τα αποτελέσματά της, τηρείται πρακτικό από την Εφορευτική Επιτροπή σε συνεργασία με τον νομικό σύμβουλο ή τον δικαστικό αντιπρόσωπο, το οποίο καταχωρείται στο βιβλίο πρακτικών Γενικών Συνελεύσεων του Σωματείου.

Ενστάσεις αν υπάρχουν, υποβάλλονται καθ’ όλη τη διάρκεια της ψηφοφορίας, και της διαλογής των ψηφοδελτίων, πάντα εγγράφως, για την τύχη των οποίων αποφαίνεται η εφορευτική επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 21Ο

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ-ΕΚΛΟΓΕΣ

α. Με την λήξη της θητείας των καταστατικών οργάνων πραγματοποιούνται γενικές αρχαιρεσίες-εκλογές, για την ανάδειξη των νέων καταστατικών οργάνων του Σωματείου.

β. Τριάντα (30) μέρες πριν από τη λήξη των 2 καταστατικών οργάνων (Δ.Σ.  και Ε.Ε.) το Δ.Σ. προκηρύσσει γενικές αρχαιρεσίες-εκλογές και καλεί με έγγραφη ατομική πρόσκληση όλα τα μέλη του Σωματείου.

Η ατομική πρόσκληση μπορεί να γίνει και με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη διεύθυνση που θα δηλώσει στη γραμματεία του συλλόγου το μέλος του συλλόγου ή με γραπτό μήνυμα στο κινητό τηλέφωνο του μέλους, εφόσον δηλώσει ότι το επιθυμεί.

γ. Τα ενδιαφέροντα μέλη για να εκλεγούν πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας τους, να είναι οικονομικά τακτοποιημένα, ικανά προς δικαιοπραξία και να έχουν συμπληρώσει δύο  μήνες από την εγγραφή τους στο σύλλογο.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν έγγραφη δήλωση υποψηφιότητας στη γραμματεία του Σωματείου το αργότερο επτά (7) μέρες πριν τις εκλογές, στην οποία αναγράφεται το όργανο για το οποίο υποβάλλουν υποψηφιότητα (Δ.Σ., Ε.Ε., αντιπρόσωποι για δευτεροβάθμιους φορείς ή την ΕΣΑμεΑ).

Μετά την έγγραφη υποβολή της δήλωσης υποψηφιότητας κανείς υποψήφιος δεν έχει το δικαίωμα να αποσύρει την υποψηφιότητά του.

δ. Μετά την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής των υποψηφιοτήτων και εντός δύο (2) ημερών η Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει σε συνεδρίασή της τους υποψηφίους μετά από έλεγχο των από το καταστατικό και το νόμο απορρεόντων προσόντων εκλογιμότητας.

Εκτυπώνει εντός πέντε (5) ημερών από την ανακήρυξη των υποψηφίων σε συνεργασία με το Δ.Σ. τα ψηφοδέλτια στα οποία οι υποψήφιοι αναγράφονται κατά απόλυτη αλφαβητική σειρά. Οι υποψήφιοι για το Δ.Σ. και την Ε.Ε. συμπεριλαμβάνονται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο κατά αλφαβητική σειρά με πρώτους τους υποψηφίους για το Δ.Σ. με την ένδειξη υποψήφιοι για το Δ.Σ. και αμέσως μετά κάτω από την ένδειξη υποψήφιοι για την Ε.Ε. αναγράφονται κατά αλφαβητική σειρά τα ονόματα των υποψηφίων.

Το ψηφοδέλτιο των αντιπροσώπων για τις δευτεροβάθμιες οργανώσεις και την ΕΣΑμεΑ συντάσσεται κατά απόλυτη αλφαβητική σειρά των υποψηφίων σύμφωνα με τις διατάξεις των καταστατικών των δευτεροβάθμιων οργανώσεων και της ΕΣΑμεΑ . Τα ψηφοδέλτια και οι φάκελοι είναι απολύτως ομοιόμορφα σε χρώμα και σε σχήμα για κάθε όργανο.

ε. Οι αρχαιρεσίες πραγματοποιούνται κατά την ημέρα που ορίζεται από το Δ.Σ. στην ίδια πρόσκληση αναγράφεται και η ώρα έναρξης και λήξης της ψηφοφορίας. Το Δ.Σ. με αιτιολογημένη απόφασή του μπορεί να ορίσει ότι οι εκλογές λαμβάνουν χώρα σε περισσότερες από μία ημέρες, το πολύ μέχρι δύο, πάντοτε συνεχείς. Στην ίδια πρόσκληση αναγράφεται και η αλφαβητική σειρά των μελών με βάση την οποία θα προσέρχονται να ψηφίσουν. Οι εκλογές διενεργούνται πάντοτε παρουσία νομικού συμβούλου ή δικαστικού αντιπροσώπου. Εάν κατά την λήξη της ορισθείσας ώρας για την περάτωση της ψηφοφορίας υπάρχουν μέλη που δεν έχουν ασκήσει το εκλογικό τους δικαίωμα, η Εφορευτική Επιτροπή δύναται να παρατείνει την ψηφοφορία.

στ. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα τακτικά χωρίς ταμειακές υποχρεώσεις μέλη του Σωματείου που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

ζ. Κάθε ψηφοφόρος εφοδιάζεται από την Εφορευτική Επιτροπή με όλα τα ψηφοδέλτια καθώς επίσης και με λευκό ψηφοδέλτιο και με ένα φάκελο που έχει την σφραγίδα του Σωματείου. Οι τυφλοί δύναται να χρησιμοποιούν για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος άτομο της εμπιστοσύνης τους, ο οποίος δεν μπορεί να είναι υποψήφιος. Ο ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να βάλει από 1-5 σταυρούς για το Δ.Σ. και από 1-3 για την Ε.Ε. Τοποθετεί το ψηφοδέλτιο της επιλογής του στο φάκελο και στην συνέχεια ρίχνει αυτόν στην κάλπη.

Η Εφορευτική Επιτροπή μεριμνά να υπάρχει το σχετικό παραβάν έτσι ώστε να διασφαλίζεται η μυστικότητα της ψηφοφορίας.

Προκειμένου για την εκλογή των αντιπροσώπων στους  δευτεροβάθμιους φορείς και στην ΕΣΑμεΑ ο ψηφοφόρος δικαιούται να βάλει από έναν σταυρό έως όσους σταυρούς επιθυμεί. Το ψηφοδέλτιο τοποθετείται σε σχετικό φάκελο ο οποίος ρίχνεται σε ειδική κάλπη που. Οι υποψήφιοι δύνανται να ορίζουν αντιπροσώπους οι οποίοι έχουν το μοναδικό δικαίωμα της υποβολής παρατηρήσεων και ενστάσεων εγγράφως.

Η ψηφοφορία επιτρέπεται με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή του δελτίου αναγνώρισης του συλλόγου του ψηφίσαντος.

Η εφορευτική επιτροπή τηρεί πρωτόκολλο  ψηφοφορίας στο οποίο καταγράφονται το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός της αστυνομικής ταυτότητας ή του δελτίου αναγνώρισης του ψηφίσαντος και τυχόν άλλα στοιχεία.

Άρθρο 22ο

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Μετά την λήξη της ψηφοφορίας και εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει καμία ανάγκη παράτασής της, η Εφορευτική Επιτροπή εξετάζει τις τυχόν ενστάσεις που έχουν υποβληθεί και αφού αποφανθεί επ’ αυτών προχωρεί στην αποσφράγιση της κάλπης  και την διαλογή των ψηφοδελτίων αφού πρώτα καταμετρήσει τους φακέλους παρουσία του νομικού συμβούλου ή του δικαστικού αντιπροσώπου.

Εκλέγονται στο Δ.Σ., σύμφωνα με τους σταυρούς προτίμησης που έλαβαν οι πρώτοι πλειοψηφίσαντες υποψήφιοι.

Όλοι οι άλλοι υποψήφιοι είναι επιλαχόντες κατά την σειρά των περισσότερων σταυρών προτίμησης που έλαβε ο καθένας από αυτούς. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ δύο ή περισσότερων υποψηφίων γίνεται κλήρωση για την σειρά κατάταξης μεταξύ τους.

Η ανακήρυξη των επιτυχόντων και επιλαχόντων υποψηφίων της Ε.Ε. του Σωματείου γίνεται με βάση τους σταυρούς προτίμησης που έλαβαν οι υποψήφιοι.

. Η διαλογή των ψηφοδελτίων και η ανακήρυξη των επιτυχόντων και επιλαχόντων αντιπροσώπων για τις δευτεροβάθμιες οργανώσεις και την ΕΣΑμεΑ  γίνεται με βάση τους σταυρούς προτίμησης που έλαβε ο κάθε υποψήφιος προκειμένου να διαμορφωθεί η σειρά των υποψηφίων και ανακηρύσσονται ως αντιπρόσωποι με βάση το εκλογικό  μέτρο και την διαδικασία που προβλέπουν τα καταστατικά των δευτεροβάθμιων οργανώσεων και της ΕΣΑμεΑ.

Μετά την λήξη της διαδικασίας διαλογής και ανακήρυξης συντάσσεται από την Εφορευτική Επιτροπή πρακτικό αρχαιρεσιών στο οποίο καταχωρούνται αναλυτικά και με κάθε λεπτομέρεια τα αποτελέσματα όλης της διαδικασίας.

Αναπόσπαστο τμήμα του πρακτικού των αρχαιρεσιών είναι και ο κατάλογος των ψηφισάντων μελών ο οποίος υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής και τον νομικό σύμβουλο ή τον δικαστικό αντιπρόσωπο. Στο πρακτικό καταχωρούνται οι τυχόν ενστάσεις και οι  αποφάσεις της Εφορευτικής Επιτροπής γι’ αυτές. Το πρακτικό υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και από τον νομικό σύμβουλο ή τον δικαστικό αντιπρόσωπο

Άρθρο 23ο

ΕΚΛΟΓΗ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

Το σώμα των Φίλων εκλέγει τους υπευθύνους Δημοσίων Σχέσεων και Οικονομικών Λειτουργιών και τους αναπληρωτές τους την ίδια μέρα που πραγματοποιούνται οι Γενικές αρχαιρεσίες – εκλογές για το ΔΣ, την Ε.Ε και τις δευτεροβάθμιες οργανώσεις και την ΕΣΑμεΑ εφαρμόζοντας αναλογικά τις διατάξεις του παρόντος καταστατικού για τις γενικές αρχαιρεσίες – εκλογές.

Τις αρχαιρεσίες διενεργεί η εφορευτική επιτροπή που διεξάγει τις εκλογές των τακτικών μελών του Συλλόγου για την ανάδειξη μελών για το ΔΣ, την Ε.Ε και τις δευτεροβάθμιες οργανώσεις και την ΕΣΑμεΑ.

Οι υποψήφιοι για τις θέσεις των υπευθύνων Δημοσίων Σχέσεων, Οικονομικών Λειτουργιών  και των αναπληρωτών τους συμπεριλαμβάνονται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο κατά αλφαβητική σειρά με πρώτους τους υποψηφίους για την θέση του Υπευθύνου Δημοσίων Σχέσεων και την ένδειξη υποψήφιοι για την θέση του Υπευθύνου Δημοσίων Σχέσεων και αμέσως μετά κάτω από την ένδειξη υποψήφιοι για την θέση του Αναπληρωτή υπευθύνου Δημοσίων Σχέσεων αναγράφονται κατά αλφαβητική σειρά τα ονόματα των υποψηφίων για τη θέση αυτή..

Ακολουθούν κατά αλφαβητική σειρά κάτω από την ένδειξη υποψήφιοι για την θέση του υπευθύνου Οικονομικών Λειτουργιών τα ονόματα των υποψηφίων και αμέσως μετά κάτω από την ένδειξη υποψήφιοι για την θέση του Αναπληρωτή υπευθύνου Οικονομικών Λειτουργιών αναγράφονται κατά αλφαβητική σειρά τα ονόματα των υποψηφίων για τη θέση αυτή.

Δικαίωμα ψήφου για τις θέσεις των υπευθύνων Δημοσίων Σχέσεων, Οικονομικών Λειτουργιών  και των αναπληρωτών τους, έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι «Φίλοι» του Συλλόγου.

Κάθε ψηφοφόρος εφοδιάζεται από την Εφορευτική Επιτροπή με τα ψηφοδέλτια καθώς επίσης και με λευκό ψηφοδέλτιο και με ένα φάκελο που έχει την σφραγίδα του Σωματείου. Οι τυφλοί δύναται να χρησιμοποιούν για την άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος άτομο της εμπιστοσύνης τους, ο οποίος δεν μπορεί να είναι υποψήφιος. Ο ψηφοφόρος έχει δικαίωμα να βάλει έως δύο σταυρούς σε κάθε κατηγορία υποψηφίων.  Τοποθετεί το ψηφοδέλτιο της επιλογής του στο φάκελο και στην συνέχεια ρίχνει αυτόν στην κάλπη.

Η Εφορευτική Επιτροπή μεριμνά να υπάρχει το σχετικό παραβάν έτσι ώστε να διασφαλίζεται η μυστικότητα της ψηφοφορίας.

Εκλέγονται στις ανωτέρω θέσεις οι πρώτοι πλειοψηφίσαντες υποψήφιοι, ένας από κάθε κατηγορία. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ δύο ή περισσότερων υποψηφίων γίνεται κλήρωση.

Η εφορευτική επιτροπή προχωρά στην διαλογή και την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων για τις ανωτέρω θέσεις μετά την διαλογή και την καταμέτρηση των ψηφοδελτίων για το Δ.Σ. την  Ε.Ε, τις δευτεροβάθμιες οργανώσεις και την  ΕΑμεΑ.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλογικά  οι διατάξεις των άρθρων 20,  21 και 22 του παρόντος καταστατικού

Άρθρο 24ο

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ Δ.Σ

Το Δ.Σ. διοικεί το Σωματείο βάσει του νόμου, του καταστατικού και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων. Διαχειρίζεται υπεύθυνα και αλληλέγγυα την περιουσία του Σωματείου, προασπίζει με κάθε νόμιμο τρόπο τα συμφέροντα του Σωματείου και γενικά των παιδιών με αναπηρία, αποφασίζει έγκυρα για κάθε τακτική ή έκτακτη δαπάνη, για την σωστή εφαρμογή των προγραμμάτων του και γενικά για κάθε θέμα που επηρεάζει αντικειμενικά τα συμφέροντα των μελών του Σωματείου. Καταρτίζει σχέδιο ετήσιου προγράμματος δράσης του Σωματείου και μελετάει, επεξεργάζεται, συγκεντρώνει και εγκρίνει οποιοδήποτε υλικό κατάλληλο και κάθε πρόσφορο μέσο για την εκπλήρωση των σκοπών του Σωματείου.

Το Δ.Σ. με απόφασή του διορίζει και απολύει το υπαλληλικό προσωπικό και καθορίζει την υπηρεσία και τη μισθοδοσία του, εγκρίνει τη σχετική σύμβαση εργασίας η οποία υπογράφεται από τον Πρόεδρο ή τον νόμιμο αναπληρωτή αυτού.

Το υπαλληλικό προσωπικό για την εκτέλεση των καθηκόντων του τελεί κάτω από τις εντολές του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα.

Το Δ.Σ. προσλαμβάνει επίσης για την κάθε υπόθεση του Σωματείου δικηγόρο σαν νομικό σύμβουλο του Σωματείου, καθορίζοντας συγχρόνως και τη συγκεκριμένη κάθε φορά αμοιβή του.

Άρθρο 25ο

Καθήκοντα Προέδρου

Ο πρόεδρος εκπροσωπεί τον σύλλογο σε κάθε διοικητική, δικαστική, ή άλλη αρχή, κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας, όπως και απέναντι τρίτου νομικού ή φυσικού προσώπου.

Καταρτίζει την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης του Δ.Σ., συγκαλεί τούτο, προεδρεύει των συνεδριάσεων του Δ.Σ. των Γ.Σ. και διευθύνει τις συζητήσεις, υπογράφει με τον γενικό γραμματέα τα έγγραφα, τα πρακτικά των συνεδριάσεων, καθώς και κάθε άλλο έγγραφο που έχει σχέση με τη διοίκηση, υπογράφει τα εντάλματα πληρωμών και εισπράξεων και φροντίζει για την πιστή εφαρμογή του καταστατικού και των αποφάσεων της Γ.Σ.

Σε κάθε χηρείας της θέσεως του προέδρου, συνέρχεται έκτακτα το Δ.Σ. μέσα σε 8 μέρες, συγκαλούμενο από τον αντιπρόεδρο και εκλέγει μεταξύ των μελών του το νέο πρόεδρο που η θητεία του λήγει με την λήξη της θητείας του Δ.Σ.

Άρθρο 26ο

Καθήκοντα αντιπροέδρου

Ο αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή εμποδίζεται για οποιοδήποτε λόγο, σε όλα γενικά τα καθήκοντα και δικαιώματά του.

Άρθρο 27ο

Καθήκοντα γενικού γραμματέα

Ο γενικός γραμματέας είναι υπεύθυνος για τα γραφεία του συλλόγου, συνυπογράφει με τον πρόεδρο την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ., και των Γ.Σ. επιμελείται των πρακτικών, διεξάγει την αλληλογραφία, κρατάει την σφραγίδα , το αρχείο, το πρωτόκολλο, το μητρώο και γενικώς όλα τα βιβλία του συλλόγου.

Συνυπογράφει με τον πρόεδρο όλα τα έγγραφα, τα εντάλματα πληρωμών και εισπράξεων και τα πρακτικά των συνεδριάσεων, τόσο του Δ.Σ. όσο και των Γ.Σ.

Άρθρο 28ο

Καθήκοντα ταμία

Ο ταμίας ενεργεί κάθε είσπραξη και πληρωμή, εκδίδοντας διπλότυπες ή τριπλότυπες αποδείξεις, με βάση εντάλματα, υπογεγραμμένα από τον πρόεδρο και γενικό γραμματέα. Δεν μπορεί να κάνει καμία πληρωμή χωρίς απόφαση του Δ.Σ. Φυλάει την περιουσία του συλλόγου και δεν μπορεί να κρατάει στα χέρια του περισσότερο από ένα συγκεκριμένο ποσό που θα ορίζεται από το Δ.Σ.

Το υπόλοιπο το καταθέτει σε τράπεζα με απόφαση του Δ.Σ. Μπορεί να αποσύρει μέρος ή ολόκληρο το ποσό με έγγραφο υπογεγραμμένο από τον πρόεδρο, τον γενικό γραμματέα και τον ίδιο, που θα συνοδεύεται από σχετικό απόσπασμα της απόφασης του Δ.Σ.

Ο ταμίας κάθε εξάμηνο και έκτακτα όταν το ζητάει το Δ.Σ., συντάσσει λεπτομερή απολογισμό της διαχείρισης του. Είναι προσωρινά υπεύθυνος για κάθε απώλεια χρημάτων και για κάθε ανωμαλία στη διαχείριση. Είναι υποχρεωμένος να κρατάει τα βιβλία που προβλέπονται από το νόμο ( βιβλίο εισπράξεων και πληρωμών, καθώς και βιβλίο περιουσίας).

Καθήκοντα αναπληρωτή ταμία

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του ταμία να ασκήσει τα καθήκοντά του, τον αναπληρώνει ο αναπληρωτής ταμίας, ο οποίος έχει ακριβώς τις ίδιες αρμοδιότητες.

Άρθρο 29ο

Διάλυση του συλλόγου- Τροποποίηση καταστατικού

Για τη διάλυση του συλλόγου ή την τροποποίησή του καταστατικού του, συγκαλείται ειδική Γ.Σ. που βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον τα μισά από τα μέλη, τα οικονομικά τακτοποιημένα. Οι αποφάσεις στην περίπτωση αυτή παίρνονται με πλειοψηφία των 3/ 4 των παρόντων.

Άρθρο 30ο

Εκκαθάριση

Η εκκαθάριση γίνεται από το Δ.Σ. του συλλόγου ή διενεργείται με τις διατάξεις περί δικαστικής εκκαθάρισης κληρονομιάς, με ανάλογη εφαρμογή.  Ο χρόνος της εκκαθάρισης δεν μπορεί να ξεπεράσει τον ένα χρόνο. Οι εκκαθαριστές είναι υποχρεωμένοι να υποβάλλουν στην εποπτεύουσα αρχή έκθεση εκκαθάρισης.

Άρθρο 31ο

Τύχη της περιουσίας

Η περιουσία του διαλυθέντος συλλόγου σε ουδεμία περίπτωση διανέμεται μεταξύ των μελών, αλλά μπορεί να περιέρχεται σε άλλο σύλλογο του αυτού, ή παραπλησίου σκοπού. Για την διαδοχή της περιουσίας αποφασίζει η Γ.Σ. με επικύρωση της αποφάσεως της από το πρωτοδικείο Κοζάνης.

Άρθρο 32ο

Εσωτερικός κανονισμός

Κάθε τι που δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό θα κανονισθεί με εσωτερικό κανονισμό που θα συνταχθεί από τη Γ. Σ. των μελών. Δια του εσωτερικού κανονισμού θα δύναται να προβλέπεται η έκδοση εφημερίδων, εντύπων, ειδικού εκλογικού βιβλιαρίου για τις εκλογές του σωματείου, ως και άλλα θέματα οργανωτικά και λειτουργικά που αφορούν τον σύλλογο.

Άρθρο 33ο

Γενικές διατάξεις

Παν θέμα μη προβλεπόμενο ή μη ρυθμιζόμενο υπό του παρόντος καταστατικού ή και από τον εσωτερικό κανονισμό που θα συνταχθεί, επιλύεται δια αποφάσεως της Γ.Σ. επί τούτου συγκαλουμένης  κατά τις διατάξεις του παρόντος, του αστικού κώδικα και των νόμων περί σωματείων.

Το παρόν καταστατικό το οποίο είναι τροποποιητικό του αρχικού και συστατικού καταστατικού του Σωματείου, αποτελούμενο από 33 άρθρα συζητήθηκε, διαβάστηκε και εγκρίθηκε κατά άρθρο και στο σύνολό του από την πλειοψηφία των παρόντων μελών του Συλλόγου, τα οποία υπογράφουν παρακάτω και θα υποβληθεί για έγκριση στο Πρωτοδικείο Κοζάνης.

Πτολεμαΐδα. 29-9-2010

Ο πρόεδρος                                                                          Η γεν. γραμματέας

 Αντωναρίδης Στέλιος                                                          Χατζοπούλου Ελένη

Αντιπρόεδρος: Δημητριάδης Δημήτριος   

 

Ταμίας: Κοσμίδης Νικόλαος                                      Μέλος: Αδαμίδου Δήμητρα

Top